Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatını taşıyan CASANITA GAYRİMENKUL ÖZEL SAĞLIK VE BİREYSEL HİZMETLER SATIŞ VE PAZARLAMA A. Ş. (“Veri Sorumlusu”) tarafından işlenen veya işlenebilecek kişisel verilerinize ilişkin olarak; söz konusu veri işleme faaliyetinin hangi ortam ve şartlarda gerçekleştirildiğine ve buna ilişkin gerek sizin gerekse Veri Sorumlusunun hak ve yükümlülükleri konusundaki bilgilere aşağıda yer verilmektedir.

I. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE BUNLARIN HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu olarak faaliyetlerimizi icra ederken; tarafımızdan farklı kanallarla mevzuata, politikalarımıza ve üstlenilen yükümlülüklere eksiksiz bir şekilde uyum sağlanabilmesi amacıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanunun 4. maddesinde öngörülen temel ilkelere uygun olarak, 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve öngörülen düzenlemeler kapsamında Açıklamalı Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu tarafından verilen hizmet, ürün ya da faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofis departmanlarımız, klinikler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, etkinlikler, fuar, tanıtım ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.

Açıklamalı Aydınlatma Metninde yer alan genel nitelikli ve özel nitelikli kişisel verileriniz, sağlık hizmetleri faaliyetlerinin yürütebilmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirmesi ve Açıklamalı Aydınlatma Metninde yer alan amaçlarla işlenebilecektir.

Veri Sorumlusu kişisel verilerinizi işlerken, imkân dâhilindeki teknolojik desteklerle alakalı teknik ve idari önlemleri almakta ve veri güvenliği ile mahremiyet konusunda periyodik çalışma ve iyileştirmeler yapmaktadır.

İşlenen kişisel verileriniz; Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şart ve amaçlar dâhilinde, mevzuat ve politikalarımıza uygun olarak faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla iş birimlerimizin bu doğrultuda gerekli çalışmalarını yapması için, bünyemizdeki çalışanlarımızla paylaşılabileceği gibi, sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar, tedarikçilerimiz, yurt içinde ve yurt dışında bulunan iş ortaklarımızla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecek, ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içinde ve yurt dışında aktarılabilecektir.

III. VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN KAPSAMINDAKI HAKLARINIZ

Kanunun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda yer alan hususlarla ilgili detaylı bilgi Açıklamalı Aydınlatma Metninde yer almakta olup Açıklamalı Aydınlatma Metnine ulaşmak ve ayrıca talepleriniz için CASANITA GAYRİMENKUL ÖZEL SAĞLIK VE BİREYSEL HİZMETLER SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. ile iletişime geçebilmeniz adına iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

CASANITA GAYRİMENKUL ÖZEL SAĞLIK VE BİREYSEL HİZM. SATIŞ VE PAZ. A.Ş.
Adres Hilal Mahallesi Turan Güneş Bulvarı No:84 Çankaya/Ankara Mustafa Kemal Mahallesi 2120.Cadde 2156.Sokak No:20 Çankaya/Ankara
Telefon 0 850 455 00 22 – 0312 372 2393
Mail adresi info@casanita.com.tr
Web site www.casanita.com.tr

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak CASANITA GAYRİMENKUL ÖZEL SAĞLIK VE BİREYSEL HİZM. SATIŞ VE PAZ. A.Ş.’ye ait ve yukarıda paylaştığımız adrese iletebilirsiniz.

Başvuru Formuna Buradan Erişebilirsiniz

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı info@casanita.com.tr e-posta adresine yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, ŞİRKET tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, ŞİRKET kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.